Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut2016 2015 2014 2013 2012Konsernin tuloslaskelma
Liikevaihto, M€ 60,1 76,5 74,0 73,9 73,4

muutos % -21,4 3,4 0,1 0,7 17,9
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 1,2 12,0 3,7 3,3 -4,9

% liikevaihdosta 2,1 15,7 5,0 4,5 -6,6
Liiketulos, M€ -10,1 11,7 3,3 1,6 -12,4

% liikevaihdosta -16,8 15,2 4,4 2,2 -16,9
Tulos ennen veroja, M€ -5,6 7,8 -2,4 4,1 -13,7

% liikevaihdosta -9,4 10,2 -3,2 5,6 -18,7
Oikaistu tilikauden tulos ² -4,2 0,6 -8,9 -0,8 -9,5

% liikevaihdosta -7,0 0,7 -12,0 -1,1 -12,9
Tilikauden tulos, M€ -6,3 0,2 -9,3 -2,5 -17,0

% liikevaihdosta -10,5 0,3 -12,6 -3,4 -23,2Konsernin tase
Pitkäaikaiset varat, M€ 22,4 23,7 22,8 22,0 28,0
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus, M€ 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6

Myynti- ja muut saamiset, M€ 33,0 43,9 49,0 41,9 41,2

Sijoitukset ja rahavarat, M€ 3,5 6,4 2,6 7,2 11,9
Oma pääoma, M€ 10,7 17,8 16,9 21,7 32,8
Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma, M€ 32,8 2,2 1,2 21,6 0,4

Lyhytaikainen vieras pääoma, M€ 16,3 54,6 53,5 25,3 45,7

Laskennallinen verovelka, M€

3,4 3,0 2,8
Taseen loppusumma, M€ 59,8 74,6 75,0 71,6 81,8Taloudelliset tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), % -43,9 1,4 -48,2 -9,1 -41,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -7,6 24,7 7,1 11,9 -15,2
Omavaraisuusaste, % 17,9 23,9 22,5 30,3 40,2
Nettovelkaantumisaste, % 195,6 145,2 172,7 113,4 50,0
Investoinnit, M€ 0,3 1,2 0,7 0,6 0,9

% liikevaihdosta 0,5 1,5 1,0 0,8 1,2
Tuotekehittämismenot, M€ 6,5 13,0 12,0 14,0 10,4

% liikevaihdosta 10,8 17,0 16,2 19,0 14,2

% kokonaiskuluista (liiketulokseen sisältyvät) 9,2 20,0 16,9 19,3 12,1
Tilauskanta, M€ 24,9 26,8 38,9 45,0 54,2
Henkilöstö keskimäärin 895 950 1 038 1 067 1070
Henkilöstö kauden lopussa 818 934 993 1 059 11162016 2015 2014 2013 2012Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos, € (laimentamaton) -0,05 0,00 -0,08 -0,02 -0,16
Osakekohtainen tulos, € (laimennusvaikutuksella oikaistu) -0,05 0,00 -0,08 -0,02 -0,16
Osakekohtainen oma pääoma, € 0,09 0,14 0,14 0,18 0,27
Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl 122 628 122 628 122 628 122 564 122 494
Osakemäärä keskimäärin tilikaudella, 1000 kpl 122 628 122 628 122 605 122 551 98 264
Omien osakkeiden määrä kauden alussa, 1000 kpl 0 0 65 135 135
Omien osakkeiden luovutus, 1000 kpl 0 0 65 70 0
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa, 1000 kpl 0 0 0 65 135
Osakkeen kurssikehitys, €

Keskikurssi 0,11 0,11 0,19 0,21 0,25

Alin 0,09 0,07 0,13 0,15 0,12

Ylin 0,17 0,20 0,26 0,29 0,35
Osakkeen kurssi vuoden lopussa, € 0,10 0,10 0,14 0,21 0,17
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, M€ 12,2 12,5 17,0 25,8 20,8
Osakevaihto, milj. kpl 29,7 69,1 44,6 72,4 49,7
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 24,3 56,4 36,3 59,0 40,5
Osakevaihto, M€ 3,5 7,5 8,7 15,5 11,7
Osakekohtainen osinko, € ³
Osinko/tulos, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Hinta/voittosuhde, (P/E) -2,0 51,7 -1,8 -10,3 -1,0¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja

² Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja rahoituskuluihin sisältyviä velkasaneerauksen tuottoja.

Vertailukausien luvut on oikaistu vastaaviksi.
³ Hallitus on ehdottanut, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Päättyneiltä tilikausilta 31.12.2015, 31.12.2014, 31.12.2013 ja 31.12.2012 ei myöskään jaettu osinkoa.