Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- vallat- tomien omis- tajien osuus Oma pääoma yh- teensä
Osake- pää- oma Yli- kurssi- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muunto- erot Voitto- varat Yh- teensäOma pääoma 1.1.2016 1 346 847
2 033 -7 764 21 254 17 717 81 17 797


Tilikauden tulos
-6 290 -6 290 34 -6 256
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen


-6 -746 -47 -799
-799
Tilikauden laaja tulos yhteensä


-6 -746 -6 337 -7 089 34 -7 055


Muut muutokset
-60 -60 2 -58


Oma pääoma yhteensä 31.12.2016 1 346 847
2 028 -8 510 14 857 10 568 116 10 684


Lisätietoja on esitetty liitteessä 20. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.
1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- vallat- tomien omistajien osuus Oma pääoma yh- teensä
Osake- pää- oma Yli- kurssi- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muunto- erot Voitto- varat Yh- teensäOma pääoma 1.1.2015 4 720 847 1 624 2 308 -8 489 15 829 16 839 52 16 892


Tilikauden tulos
211 211 26 237
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot, verojen jälkeen


-8 725 -71 646
646
Tilikauden laaja tulos yhteensä


-8 725 140 857 26 883


Osakeperusteiset maksut
7 7
7
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
7 7
7


Tappion kattaminen -3 374
-2 131

5 505


Muut siirrot erien välillä

508 -267
-241


Muut muutokset
14 14 2 15


Oma pääoma yhteensä 31.12.2015 1 346 847
2 033 -7 764 21 254 17 717 81 17 797