9. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2016 2015Rahoitustuotot
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista korkojohdannaisista 58 5
Rahoitustuotot lainoista ja muista saamisista 75 33
Muut rahoitustuotot 19 264
Kurssivoitot lainoista ja muista saamisista sekä jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista 63 259
Saneerausohjelman perusteella tehdyt velkojen leikkaukset 6 636
Rahoitustuotot yhteensä 6 852 561Rahoituskulut


Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista 292 -1 981
Muut rahoituskulut -1 958 -1 839
Kurssitappiot lainoista ja muista saamisista sekä jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -717 -584
Rahoituskulut yhteensä -2 384 -4 404Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4 468 -3 843Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 selvittäjä Jari Salmisen laatiman Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Maksuohjelman vahvistamisen myötä konserni kirjasi velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta 6,6 milj. EUR. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus.


Rahoituserien valuuttakurssivoitot ja -tappiot koostuvat lähinnä emoyhtiön konsernivelkojen kurssieroista. Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoja (netto) 402 tuhatta euroa vuonna 2016 (2 395) tuhatta euroa valuuttakurssivoittoja (netto) vuonna 2015.


Muut rahoituskulut sisältävät 1 727 tuhatta euroa vuonna 2016 (1 425) tuhatta euroa ylimääräisiä kuluja liittyen rahojen kotiuttamiseen normaalista poikkeavalla tavalla maasta, jossa keskuspankilla on pulaa ulkomaan valuutoista.