8. Tutkimus- ja kehittämismenot

1 000 € 2016 2015Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden tuotekehityskulut -6 514 -12 985Tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon 10,8% 17,0%
Tuotekehityskulut suhteessa kokonaiskuluihin 9,2% 20,0%Taulukossa "Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut" on esitetty tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon ja kokonaiskuluihin viiden vuoden ajalta.