6. Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2016 2015
Poistot hyödykeryhmittäin:

Aineettomat hyödykkeet -132 -113
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet


Rakennukset -264 -279

Koneet ja kalusto -398 -547

Koneet ja kalusto rahoitusleasing -101 -53
Poistot yhteensä -895 -991