5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 € 2016 2015Palkat ja palkkiot -27 874 -27 552
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -1 835 -1 768
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt (liite 21) -199 -187
Osakeperusteiset etuudet (kannustinjärjestelmä)
-7
Kulut muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista (liite 23) -375 -581
Muut henkilösivukulut -3 345 -3 393
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä *) -33 629 -33 488*) sisältävät kertaluonteisia kuluja 2.3 miljoonaa EUR (0,3)
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 28.Henkilöstö keskimäärin

Suomi 108 95
Irlanti 37 48
Muu Eurooppa 1 3
Intia 617 688
Muu Itä- ja Kaakkois-Aasia 4 3
Lähi-itä 72 51
Etelä-Amerikka 57 62
Yhteensä 895 950


Kannustinjärjestelmä


Konsernilla ei enää ollut osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä voimassa tilikaudella 2016. Tilikauden 2015 tuloslaskelmaan on kirjattu 7 tuhatta euroa vuoden 2013 jaksotettua palkkiokulua.