2. Liikevaihto

1 000 € 2016 2015Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista (IAS 11) 19 667 23 496
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IAS 18) 28 947 31 138
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IAS 18) 11 060 19 433
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot 402 2 395
Liikevaihto yhteensä 60 075 76 462Tilauskanta liittyen osatuloutusprojekteihin 12 742 15 361
Tilauskanta liittyen tavara-, ylläpito- ja palvelutoimitussopimuksiin 12 112 11 422
Tilauskanta yhteensä 24 854 26 783Keskeneräiset osatuloutusprojektit:

Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen tuloutus 15 050 38 389
Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen laskutus 14 651 21 720
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt 399 16 669Keskeneräisten osatuloutusprojektien kertyneet toteutuneet menot 4 372 21 072Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ole asiakkaan pidättämiä myyntisaamisia. Konserni ei ole saanut ennakoita liittyen keskeneräisiin osatuloutusprojekteihin.