10. Tuloverot

1 000 € 2016 2015Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -413 -802
Ulkomailla maksetut lähdeverot -4 456 -6 334
Lähdeverojaksotuksen muutos (liite 23) 4 278 -2 359
Aikaisempien tilikausien verot -11 -1 363
Laskennallisten verosaamisten muutos (liite 15) -33 -371
Laskennallisten verovelkojen muutos (liite 15)
3 827
Osinkovero maksettu konsernin sisäisestä osingosta
-172
Tuloverot yhteensä -635 -7 574


Verokantatäsmäytys


Tuloslaskelman verokulun ja konsernin emoyhtiön yhteisöverokannalla (2016 ja 2015: 20,0 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma on esitetty alla.


Tulos ennen veroja -5 621 7 811Verot laskettuna kotimaan verokannalla 1 124 -1 562
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat 3 981 -908
Vähennyskelvottomat menot ja verovapaat tulot -5 551 546
Lähdeverot -178 -6 735
Aikaisempien tilikausien verot -11 -1 363
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö
10
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksessa vähentämättä jätetyistä tutkimus- ja kehittämismenoista
-1 733
Laskennalliset verovelat ulkomaisen tytäryhtiön jakamattomista voittovaroista
3 655
Muut verohelpotukset
516
Verot tuloslaskelmassa -635 -7 574