1. Segmentti-informaatio

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.


Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin.


Toimintasegmentin tuloksena raportoidaan tulos, jossa liikevaihtoon on lisätty liiketoiminnan muut tuotot ja vähennetty ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella oikaistuna sekä sellaiset kulut jotka ovat kohdistettavissa segmenteille eli myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun ja –toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Muut segmentit -erä sisältävät poistot sekä tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, jotka ovat luonteeltaan kiinteitä kuluja joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa segmenteille.Tecnotree ei kohdista raportoinnissaan varoja toimintasegmenteille.


Toimintasegmentit 2016

1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut segmentit Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
24 975 35 100
60 075


Segmentin tulos
-11 394 2 013
-9 381
Kohdistamattomat erät


10 616 10 616
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja *)


1 235
Kertaluonteiset kulut **)


-11 325
Liiketulos-10 090


Toimintasegmentit 2015
1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut
segmentit
Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
35 047 41 416
76 462


Segmentin tulos
7 832 16 994
24 826
Kohdistamattomat erät:


-12 859 -12 859
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja *)


11 967
Kertaluonteiset kulut **)


-312
Liiketulos11 654


Suomalaisilta asiakkailta saadut tuotot oli 839 tuhatta euroa (1 338) ja yhteensä kaikista muista maista 59 236 tuhatta euroa (75 124). Suomessa sijaitsevat pitkäaikaiset varat olivat tilinpäätöshetkellä 1 845 tuhatta euroa (2 140) ja yhteensä muissa maissa 18 688 tuhatta euroa (19 862).


*) Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja = Oikaistu liiketulos


**) Kertaluonteiset kulut 2016 = 9 000 tuhannen euron alaskirjaus liittyen yhtenäisen veloitusjärjestelmän toimitukseen sekä henkilöstövähennyksistä aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 2 325 tuhatta euroa (312).Tiedot merkittävimmistä asiakkaista


1 000 €
2016 2015


Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta


Asiakas 1, toimintasegmentti: Eurooppa & Amerikka 21 772 36% 28 128 37%
Asiakas 2, toimintasegmentti: MEA & APAC 23 864 40% 33 348 44%