Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Liikevaihto 1, 2 60 075 76 462

Liiketoiminnan muut tuotot 3
270 107

Materiaalit ja palvelut 4
-4 697 -7 887
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5
-33 629 -33 488
Poistot ja arvonalentumiset 6
-895 -991
Liiketoiminnan muut kulut 7
-31 214 -22 548
Liiketulos

-10 090 11 654

Rahoitustuotot 9
6 852 561
Rahoituskulut 9
-2 384 -4 404
Tulos ennen veroja

-5 621 7 811

Tuloverot 10
-635 -7 574
Tilikauden tulos

-6 256 237

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-6 290 211
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

34 26

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl):
Laimentamaton

122 628 122 628
Laimennusvaikutuksella oikaistu

122 628 122 628

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Tilikauden tulos

-6 256 237

Muut laajan tuloksen erätErät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi:Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 21
-59 -107
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi

12 36
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä, ennen veroja 24
-1 127 1 154
Muuntoeroihin liittyvät verot

375 -437
Tilikauden muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen

-799 646

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-7 055 883

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-7 089 857
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

34 26