27. Vakuudet ja vastuusitoumukset, ehdolliset velat

1 000 € 2016 2015Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset 4 400 4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Pantatut talletukset 1 221 808
Takaukset 474 197
Pantatut osatuloutusprojekteihin liittyvät myynti- ja siirtosaamiset * 5 982 14 979
Yhteensä 57 414 65 721Muut vastuut
Intian riidanalaiset tuloverovelat 3 988 1 345
Yhteensä 3 988 1 345* Näiden taseeseen kirjattujen myynti- ja siirtosaamisten lisäksi tilauskannasta 0 tuhatta euroa (2 210) liittyy sellaisiin pitkäaikaisiin projekteihin, joiden kokonaistulot on pantattu käyttöpääomalimiitin sopimuksen puitteissa.


Lisäksi emoyhtiön omistamat Intian tytäryhtiöiden osakkeet on pantattu. Niiden kirjanpitoarvo emoyhtiössä on 7 418 tuhatta euroa.


Tuloveroja koskevaan riitaan liittyvän epävarmuuden vuoksi konserni ei ole kirjannut varausta.