25. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

2016 Liite Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvoLyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 18
13 775
13 775 13 775
Rahavarat 19
3 503
3 503 3 503
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

17 278
17 278 17 278Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset korolliset velat 22

440 440 440
Ostovelat 23

4 917 4 917 4 917
Johdannaisvelat 23 314

314 314
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin
314
5 357 5 671 5 6712015 Liite Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvoLyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18
12 053
12 053 12 053
Rahavarat 19
6 433
6 433 6 433
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

18 486
18 486 18 486Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset korolliset velat 22

31 781 31 781 31 781
Ostovelat 23

6 060 6 060 6 060
Johdannaisvelat 23 424

424 424
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin
424
37 841 38 265 38 265


Korkojohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä vastapuolen markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Lyhytaikaisten sijoitusten käyvät arvot määritetään vastapuolen hintanoteerausten perusteella. Muiden saamisten ja velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen niiden maturiteetti huomioon ottaen.Käyvän arvon hierarkia


Erät, jotka arvostetaan käypään arvoon, tai joista esitetään tilinpäätöksessä käypä arvo, on luokiteltu käyttäen käypien arvojen hierarkiaa, joka kuvastaa arvoja määritettäessä käytettävien syöttötietojen merkittävyyttä. Käypien arvojen hierarkia sisältää tasot 1-3. Taso 1: Täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla maikkinoilla. Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.


Kaikki käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat kuuluvat käyvän arvon hierarkian tasoon 2. Päättyneen tilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.Johdannaisten kohde-etuuksien arvot
2016 2015
1 000 € Liite Kohde-etuuden arvo Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Käypä arvoJohdannaisvelat
Valuuttajohdannaiset 23Korkojohdannaiset 23 11 588 314 13 054 424
Johdannaisvelat yhteensä 314 424