24. Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet


Rahoitusriskien hallinnan tehtävänä on konsernin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavien merkittäviempien rahoitusriskien tunnistaminen sekä niiden hallinta ja seuraaminen siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Hallituksen tehtäviin kuuluu varmistaa, että yrityksellä on kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Konsernin valuuttariskien suojautumispolitiikka on hallituksen hyväksymä ja sen käytännön toteutuksesta vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernilla on tavoitteena minimoida rahoitusmarkkinoiden volatiliteetin vaikutukset tunnistetuista merkittävistä markkinariskeistä konsernin tulokseen. Tecnotree-konserni ei sovella IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa.


Rahoitusriskien hallinnan organisaatio


Rahoitusriskien hallintaprosessin tukena on konsernin johtoryhmä, joka käsittelee riskejä ja niiden hallintaa kokouksissaan säännöllisesti. Toimitusjohtaja raportoi merkittävimmät riskit konsernin tarkastusvaliokunnalle. Konsernin valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriskien hallinnasta vastaa yhtiön talousjohto hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti.


Pääomarakenteen hallinta


Tecnotreen pääomarakenteen hallinnan tavoite on varmistaa rahan riittävyys ja tukea yhtiön kasvutavoitteita. Rakenteen hallinnan tavoitteena on myös turvata konsernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla kaikissa olosuhteissa toimialan volatiliteetista riippumatta. Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan omavaraisuusasteella (equity ratio), jota laskettaessa oma pääoma on jaettu taseen loppusumman ja saatujen ennakoiden erotuksella.


Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden 2016 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 1 204 (3 020) tuhatta euroa negatiivinen, mutta konsernin oma pääoma oli 10 684 (17 797) miljoonaa euroa positiivinen.


Tilikauden lopussa konsernilla oli pankkilainaa 28 317 (21 781) euroa sekä 0 (10 000) tuhannen euron kokonaan käytössä oleva luottolimiitti. Elokuussa 2013 pankin kanssa solmittu rahoitussopimus sisälsi kovenantteja, mutta Espoon karäjäoikeuden hyväksyttyä 15.11.2016 maksuohjelman ne raukesivat.


Omavaraisuusasteen osatekijät

1 000 € 2016 2015Oma pääoma kauden lopussa 10 684 17 797Taseen loppusumma59 763 74 620
Saadut ennakot

Taseen loppusumma vähennettynä saaduilla ennakoilla 59 763 74 620Omavaraisuusaste (equity ratio) 17,9% 23,9%Maksuvalmiusriski


Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla on tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi.


Tilinpäätöspäivänä konsernin rahavarat olivat 3 503 (6 433) tuhatta euroa. Osa rahavaroista sijaitsee sellaisissa maissa joista ei voi vapaasti siirtää niitä toisiin maihin. Nämä on esitetty liitetiedossa 19.


Konsernin lyhytaikainen laina vuoden lopussa oli 400 tuhatta euroa. Maksuohjelman mukaan konsernilla oli rahoituslaitoksilta vakuusvelkoja 15 640 tuhatta euroa, yrityskiinnitysvelkoja 7 881 tuhatta euroa sekä tavallisia saneerausvelkoja 4 396 tuhatta euroa. Kassavirta vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksittäin, mikä kiristää vastaavasti rahatilannetta.


Yhtiön kassavirtatilanne on jatkunut kriittisenä. Pitkäkestoisissa projekteissa syntyy tulouksen myötä saamisia, joiden laskutus ja maksut voivat tapahtua pitkällä viiveellä. Tämä viive lisää maksuihin liittyvää riskiä.


Erääntyneiden ostovelkojen määrän kasvu on jatkunut.


Kassavirta vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksittäin, mikä kiristää vastaavasti rahatilannetta.


2016 Tase-arvo Rahavirta Alle 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuottaVakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 23 521 23 521 725 818 2 799 19 179
Lainojen korkomaksut
1 279 122 1 157

Ostovelat 7 340 7 340 4 915 222 2 202
Korottomat lainat 4 396 4 396
150 793 3 453
Johdannaisvelat 314 314 38 76 200
Yhteensä 35 571 36 850 5 800 2 424 5 995 22 6312015 Tase-arvo Rahavirta Alle 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuottaLainat rahoituslaitoksilta 21 781 21 781

21 781
Lainojen korkomaksut
2 418 1 290 898 230
Käytössä olevat luottolimiitit 10 000 10 000

10 000
Luottolimiittien korkomaksut
1 229 565 394 269
Ostovelat 6 060 6 060 1 280
4 780
Johdannaisvelat 424 424 391
33
Yhteensä 38 265 41 912 3 526 1 293 37 093


Luottoriski


Luottoriski syntyy siitä mahdollisuudesta, että vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä. Vastapuolen luottokelpoisuus määrää riskin suuruuden. Rahoitusinstrumentteihin kohdistuva luottoriski on rahoitusvarojen kirjanpitoarvo, joka tilinpäätöshetkellä oli 17 278 tuhatta euroa (18 486). Yksityiskohtaisempi erittely rahoitusvaroista on esitetty liitetiedossa 25. Luottoriskin merkittävin yksittäinen erä on myyntisaamiset.


Talous- ja myyntitoiminnot seuraavat aktiivisesti asiakkaiden luottokelpoisuutta aiemman maksukäyttäytymisen perusteella sekä ulkoisista lähteistä saatavien raporttien avulla. Uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Luoton myöntäminen uusille asiakkaille tai korkean riskiluokituksen omaaviin maihin vaatii aina talousjohtajan hyväksynnän. Tecnotree ei ole järjestänyt asiakkailleen asiakasrahoitusta kolmansien osapuolten kanssa.


Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan konsernia huomattavasti suurempia. Konsernin ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää riskejä. Kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 77 % vuonna 2016 (2015 vuonna 80 %) sekä myyntisaamisista 80 % tilikauden 2016 lopussa (2015 tilikauden lopussa 86 %). Kummankin asiakkaan emoyhtiöt ovat isoja listattuja yhtiöitä, joiden luottokelpoisuus on tarkistettu helmikuussa 2017 ollen tuolloin A3 sekä Baa3 Moody's yhtiön luokituksen mukaan. Tecnotreen asiakkaat ovat lisäksi pääosin kehittyvillä markkinoilla, josta seuraa lisäriskejä kuten valuutansiirtosäännökset ja -rajoitukset, valuuttakurssien vaihtelut, verotus sekä muut poliittiset ja taloudelliset haasteet.


Taloustoiminto seuraa rahoituslaitosten luottokelpoisuutta. Emoyhtiön vastapuolet on rajoitettu rahoituslaitoksii, jotka mainitaan konsernin kassanhallintapolitiikassa. Intian tytäryhtiöllä on oma rahoitustoiminto, ja sen vastapuolet noudattavat samaa konsernin kassanhallintapolitiikkaa. Muiden tytäryhtiöiden rahavarat pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla.

Myyntisaamisten ikäjakauma

1 000 € 2016 2015Erääntymättömät myyntisaamiset 6 592 6 220
1-90 päivää erääntyneet myyntisaamiset 4 288 4 552
91-360 päivää erääntyneet myyntisaamiset 2 428 633
Yli 360 päivää 467 648
Yhteensä 13 775 12 053Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Tilikaudella on kirjattu uusia luottotappioita yli vuoden vanhoista myyntisaamisista 64 tuhatta euroa (1 052). Yllä olevassa myyntisaamisten ikäjakaumataulukossa näytetään nettomyyntisaamiset eli arvonalentumiskirjausten jälkeen.Markkinariskit


Valuuttariski


Konserni altistuu toiminnassaan markkinariskien osalta lähinnä valuuttariskeille. Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti saamisille ja tilauskannalle. Tecnotree-konsernin esittämisvaluutta on euro, mutta merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Konsernin avoin translaatioriski syntyy sijoituksista kuuteen ulkomaiseen tytäryhtiöön, Intiaan (Rupia, INR) Brasiliaan (Real, BRL), Argentiinaan (Peso, ARS), Malesiaan (Ringgit, MYR), Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (Dirham, AED) ja Nigeriaan (Naira, NGN).


Transaktioriski


Konsernin avoin valuuttapositio muodostuu valuuttamääräisistä myyntiin liittyvistä tase-eristä, rahavaroista, valuuttamääräisestä tilauskannasta ja valuuttamääräisistä osto- ja myyntisopimuksista.


Myyntisopimusten hyväksymispolitiikassa edellytetään, että sopimusvaluuttana käytetään euroa tai Yhdysvaltain dollaria. Myöskään sopimuksiin liittyviä saamisia ei saa sitoa muihin valuuttoihin. Myyntiyhtiöt, myydessään omaan maahansa, käyttävät laskutuksessaan paikallista valuuttaa. Jos myyntisopimuksissa käytettään muita valuuttoja kuin euroa, Yhdysvaltain dollaria tai myyntiyhtiön paikallista valuuttaa, vaaditaan siihen kirjallinen suostumus konsernin talousjohtajalta.


Vuoden 2016 ulkoisesta laskutuksesta 17 prosenttia oli euroina, 64 prosenttia Yhdysvaltain dollareina, 5 prosenttia Argentiinan Pesoina, 10 prosenttia Nigerian Nairoina, 1 prosenttia Brasilian Realeina, ja muut valuutat yhteensä 3 prosenttia. Avointen ARS, NGN ja BRL määräisten valuuttapositioiden osalta konserni ei ole tehnyt suojauksia. Syinä ovat mm. paikalliset valuuttasäännöstelyt ja suojausten korkeat kustannukset. BRL määräiset myynnit ja niihin liittyvät kustannukset muodostavat riittävän operatiivisen suojauksen, jonka vuoksi suojausinstrumenttejä ei käytetä. Avoimen INR-valuuttaposition osalta konserni tekee tarvittaessa suojauksia. Tilinpäätöshetkellä voimassaolevia INR-valuuttaposition suojauksia ei ollut. Tecnotree-konserni ei suojaa muita ulkoisista transaktiopositiosta syntyviä valuuttariskejä, koska ne eivät ole merkittäviä.


Sisäisistä transaktiopositioista voi myös syntyä valuuttariskejä. Intian tytäryhtiöllä on sisäisiä EUR-määräisiä saamisia, joista tilikaudella syntyi 1 043 tuhannen euron suuruiset valuuttakurssitapppiot (2015: 1 491 tuhatta euroa valuuttakurssitappioita) Intian Rupian kurssimuutosten johdosta. Myös emoyhtiön BRL-määräisistä sisäisistä veloista syntyi tilikaudella 904 tuhatta euroa valuuttakurssitappioita (2015: 1 451 tuhatta euroa valuuttakurssivoittoa). Sisäiset transaktiopositiot ei ole suojattu.


Kaikista suojaustoimenpiteistä vastaa konsernin talousosasto, joka arvioi suojaustarvetta kuukausittain. Suojaustoimenpiteistä ja suojauspositiosta raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.

Yhtiö suojaa kassavirtaan liittyvää USD valuuttapositiotaan rullaavasti enintään 12 kuukauden ajanjaksolta maksimisssaan 100 prosenttia nettovaluuttapositiostaan. Suojausinstrumentteinä käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Tilinpäätöshetkellä suojausaste oli 0 prosenttia (0 %). Suojausasteen laskuun edellisiin vuosiin verrattuna vaikutti markkinoiden yleinen sentimentti Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisesta euroa vastaan.Yhtiön saamat USD määräiset rahasuoritukset vaihdetaan pääosin euroiksi. Osa rahavaroista pidetään kuitenkin USD valuutassa tulevia dollarimääräisiä maksuja varten.Herkkyysanalyysi markkinariskeille
Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat:

2016 2015 2016 2015
1 000 € Liite INR INR USD USDLyhytaikaiset nettovarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 4 532 30 236 7 193 11 077
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset 17

9 745 18 202
Rahavarat 18

2 098 2 892
Ostovelat ja muut velat 23 -121 -208 -2 851 -1 123
Lyhytaikaiset nettovarat yhteensä 4 411 30 028 16 184 31 049Herkkyysanalyysissa on esitetty Intian Rupian (INR) sekä Yhdysvaltain dollarin (USD) heikkeneminen ja vahvistuminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Muutosprosentti edustaa kyseiselle valuutalle mahdollista volatiliteettia edellisten 12 kuukauden aikana. Suoraa vaikutusta omaan pääomaan ei ole, koska suojauslaskentaa ei sovelleta.


1 000 € 2016 2015Muutosprosentti, INR -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen 280 -280 2 006 -2 006Muutosprosentti, USD -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen -1 471 1 798 -2 823 3 450Translaatioriski


Tecnotree Intia ja sen tytäryhtiöt on yhdistetty Tecnotree-konserniin 6.5.2009 alkaen, ja konserni on siten altistunut riskeille, jotka syntyvät kun INR-määräiset sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan, joka on euro. Avoin translaatioriski Intian alakonsernin osalta tilinpäätöspäivänä oli 21 948 tuhatta euroa (50 653). Tätä nettosijoitusta ei ole suojattu, johtuen lähinnä paikallisesta valuuttasäännöstelystä ja suojausten korkeista kustannuksista. Translaatioriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla Intian Rupian kymmenen prosentin vahvistuminen ja heikkeneminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.

2016 2015
1 000 € INR INR INR INRMuutosprosentti -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen 2 653 -3 242 -309 378
Vaikutus omaan pääomaan -1 995 2 439 -4 605 5 628Tilikauden 2016 aikana Intian Rupia vahvistui euroon verrattuna 1 prosenttia, INR/EUR kurssi ollessa 2016 lopussa 71,5935 ja 2015 lopussa 72,0215. Intian muuntoero omassa pääomassa oli 779 tuhatta euroa negatiivinen.
Muihin tytäryhtiöihin tehdyistä nettosijoituksista ei muodostu merkittävää translaatioriskiä, joten niitä ei ole suojattu eikä herkkyysanalyysiä tehty. Tilikauden 2015 aikana Brasilian Real (BRL) ja Argentiinan Peso (ARS) kuitenkin muuttuivat euroon nähden poikkeuksellisen paljon. BRL/EUR kurssi vahvistui 20 prosenttia ollessa 2016 lopussa 3,4305 ja 2015 lopussa 4,3117, mikä aiheutti 111 tuhannen euron suuruisen positiivisen muuntoeron konsernin omaan pääomaan. ARS/EUR kurssi heikkeni 18 prosenttia ollessa 2016 lopussa 16,6814 ja 2015 lopussa 14,1367, mikä aiheutti 84 tuhannen euron suuruisen negatiivisen muuntoeron konsernin omaan pääomaan. Brasilian tytäryhtiön osalta avoin translaatioriski tilikauden lopussa oli -2 089 tuhatta euroa (2 961) ja Argentinan tytäryhtiön osalta 789 tuhatta euroa (1 218).Malesian tytäryhtiön osalta avoin translaatioriski tilikauden lopussa oli 133 tuhatta euroa (149), Nigerian tytäryhtiön osalta -280 tuhatta euroa (30) sekä vastaavasti Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa olevan tytäryhtiön osalta -403 tuhatta euroa (319). Näistä tytäryhtiöistä valuuttakurssien muutosten takia syntyvä muuntoero omassa pääomassa oli 6 tuhatta euroa (-18).


Korkoriski


Konsernin korkoriskin hallinnan painopisteet kohdistuvat pankkilainojen korkoriskin hallintaan ja likvidien varojen optimaaliseen hallintaan tuottavasti ja turvaavasti.


Tilikauden lopussa yhtiöllä oli maksuohjelmaan liittyen 27,9 milj. EUR pitkäaikaista velkaa (0,0), joka koostui korollisista 23,5 milj. EUR ja korottomista 4,4 milj. EUR veloista rahoituslaitoksille.


Korkoriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla yhden prosenttiyksikön korkomuutoksen vaikutus vuositasolla, kun otetaan mukaan konsernin merkittävimmät korkoinstrumentit yhteensä velkaa -25 114 tuhatta euroa (25 348). Tilinpäätöshetkellä korkojen yhden prosenttiyksikön nousu / lasku olisi pienentänyt / kasvattanut tulosta verojen jälkeen -117 / 117 tuhatta euroa (-174 / 174). Koron muutoksilla ei olisi ollut suoraa vaikutusta omaan pääomaan. Herkkyysanalyysissä on esitetty korkojen nousun tai laskun vaikutus kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.


Hintariski


Konserni ei omista pääoma- tai muita rahoitusinstrumentteja joiden arvot on sidottu muihin markkinahintoihin kuin korkoihin tai valuuttakursseihin.