21. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on yksi etuuspohjainen eläkejärjestely Intiassa, johon kuuluu Intian tytäryhtiön koko henkilökunta. Eläkejärjestely muodostuu henkilöstön lakisääteisistä etuuksista työsuhteen päättyessä, ja etuuden suuruus määritetään loppupalkan ja työssäolovuosien perusteella.1 000 € 2016 2015Taseeseen merkitty eläkevelka määräytyy seuraavasti:
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 988 877
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo (-) -58 -142
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa 930 735Taseen muutosten täsmäytyslaskelma

Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden alussa 735 482
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu 199 187
Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 59 107
Valuuttakurssierot -63 -41
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden lopussa 930 735Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti:
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 146 147
Korkotuotot (-) ja -menot (+) netto 53 40
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu (liite 5) 199 187Velvoitteen nykyarvon muutokset:
Velvoite tilikauden alussa 877 678
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 146 146
Korkokulu 65 56
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio (+)
102
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) 61 23
Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot (+) 5 -22
Valuuttakurssierot 5 44
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -172 -150
Velvoite tilikauden lopussa 988 877Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutokset:
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden alussa 142 195
Korkotuotto 11 17
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoon sisältyviä eriä (+/-) 5 -2
Valuuttakurssierot 1 13
Maksusuoritukset työnantajalta (+) 70 69
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -172 -150
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden lopussa 57 142
2016 2015Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset tilinpäätöspäivänä % %
Diskonttauskorko 6,6 8,0
Tuleva palkankorotusolettamus, ensimmäinen vuosi 8,0 8,0
Tuleva palkankorotusolettamus, myöhemmin 8,0 8,0Oletettu normaali eläkeikä on 60 vuotta. Henkilökunnan vaihtuvuuden oletetaan laskevan tasaisesti iän myötä, ollessa 1% yli 55-vuotiailla ja 15% alle 30-vuotiailla. Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään aktuaarin ohjeistusten mukaan ja ne perustuvat tilastoihin ja kokemukseen.


Järjestelyihin kuuluvista varoista ei ole saatavissa tietoa koska ne on yhteisesti sijoitettu vakuutusyhtiöllä.


Vuoden 2017 kannatusmaksujen ennakoidaan olevan 167 tuhatta euroa. Duraatio on 5 vuotta.


Herkkyysanalyysi


Alla olevan herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.


2016
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä +1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -43 47Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä +1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 36 33


2015
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä +1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -37 40Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä +1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 33 -32