20. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

1 000 € Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
(1 000 kpl)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muuntoerorahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhteensä
1.1.2015 122 628 4 720 847 2 307 -8 489 1 624 1 010
Tappion kattaminen
-3 374


-1 624 -4 998
Muutokset


-274 725
451
31.12.2015 122 628 1 346 847 2 033 -7 764
-3 537
Tappion kattaminen


Muutokset


-6 -746
-752
31.12.2016 122 628 1 346 847 2 028 -8 510
-4 289
Tecnotree Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden enimmäismäärä on 122 628 tuhatta (122 628). Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.
Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 1 204 tuhatta euroa negatiivinen (3 020 tuhatta euroa negatiivinen).
Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.
Oman pääoman rahastojen kuvaukset
Ylikurssirahasto
Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktiokuluilla vähennettynä.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisälsi muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitty osakepääomaan. Uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantulon jälkeen (1.9.2006) päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut merkittiin kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon. SVOP-rahasto on käytetty kokonaan tappion kattamiseen.
Muut rahastot
Muut rahastot sisältää vuonna 2009 annettujen uusien osakkeiden käyvän arvon ja merkintähinnan erotuksen, sekä Argentiinan vararahaston.
Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Osinko ja tuloksen käsittely
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 1 816 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan.
Vuonna 2016 ei myöskään jaettu osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, vaan yhtiökokouksen päätöksellä emoyhtiön kertynyt tappio, 5 213 tuhatta euroa, jätettiin omaan pääomaan.