19. Sijoitukset ja rahavarat

1 000 € 2016 2015Pankkitalletukset, enintään kolme kuukautta
565
Käteinen raha ja pankkitilit 3 503 5 868
Rahavarat yhteensä 3 503 6 433Osa rahavaroista, 329 tuhatta euroa (1 040) sijaitsee Nigeriassa, josta niitä ei voi vapaasti siirtää toisiin maihin ilman maan keskuspankista aiheutuvaa huomattavaa aikaviivettä. Tilikauden 2016 aikana konserni on kotiuttanut rahavaroja Nigeriasta normaalista poikkeavalla tavalla. Keskuspankin valuuttavarantojen puutteen takia valuutan vaihto on tapahtunut paikallisten yritysten kautta, joilla on valuuttatuloja.