18. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2016 2015Osatuloutusprojekteihin liittyvät myyntisaamiset 8 112 5 871
Muut myyntisaamiset 5 663 6 182
Myyntisaamiset yhteensä 13 775 12 053Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt 399 16 669
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, valmistuneet työt 8 356 2 736
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 4 377 6 268
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 13 131 25 673Lyhytaikaiset muut siirtosaamiset 2 449 3 348
Lyhytaikaiset muut saamiset 1 417 756
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 30 773 41 830Suuri osa myyntisaamisista on kahdelta merkittävältä asiakkaalta, jotka esitetty liitetiedossa 1 sekä luottoriskikappaleessa liitetiedossa 24. Tilikaudella kirjatut arvonalentumistappiot myyntisaamisista sekä osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista on esitetty liitetiedossa 7.


Myyntisaamisista 0 tuhatta euroa (0) ja osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista 5 982 tuhatta euroa (14 979) liittyvät sellaisiin pitkäaikaisiin projekteihin, joiden kokonaistulot on pantattu käyttöpääomarahoituksen vakuutena.


Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 25.


1 000 € 2016 2015Lyhytaikaisten muiden siirtosaamisten olennaiset erät:
Arvonlisäverosaamiset 41 261
Palveluverosaamiset Intiassa (Service Tax) 790 1 289
Ennakkomaksut 518 739
Muut siirtosaamiset 1 100 1 059
Siirtosaamiset yhteensä 2 449 3 348