13. Liikearvon arvonalentumistestaus

Liikearvon kohdistaminen


Valtaosa liikearvosta syntyi vuonna 2009 Lifetree-yhtiön hankinnasta. Arvonalentumistestausta varten liikearvo kohdistettiin alueellisille rahavirtaa tuottaville yksiköille jotka ovat Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue sekä Amerikka. Vuoden 2012 liikearvon arvonalentumistappioiden kirjaamisen jälkeen Euroopan ja APACin alueille ei kohdistu enää lainkaan liikearvoa. Liikearvon kirjanpitoarvo jakaantuu seuraavasti:

1 000 € Eurooppa Lähi-Itä ja Afrikka Aasia ja tyynenmeren alue Amerikka Yhteensä


Liikearvo 31.12.2016
12 977
4 635 17 612
Liikearvo 31.12.2015
12 914
4 612 17 525


Arvonalentumistestaus


Liikearvon arvonalentumistestaus suoritetaan vähintään vuosittain ja aina silloin, kun todetaan viitteitä liikearvon tai jonkun muun omaisuuserän arvonalentumisesta. Liikearvon arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin myynnin ja kustannusten kehittymisestä, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Keskeiset muuttujat rahavirtojen määrittelyssä ovat seuraavat:Lähi-Itä ja Afrikka Amerikka Lähi-Itä ja
Afrikka
Amerikka


2016 2016 2015 2015


Diskonttauskorko (WACC), verojen jälkeen 11,8% 12,4% 11,8% 12,5%
Diskonttauskorko (WACC), ennen veroja 14,8% 15,4% 14,7% 15,0%
Ennustejakson 2017 - 2021 (2016 - 2020) oikaistu liiketulos suhteessa liikevaihtoon, prosenttia 5,2 % - 11,5 % 10,5 % - 12,7 % 10,0 % - 25,0 % 7,0 % - 14,4 %
Ennustejakson 2017 - 2021 (2016 - 2020) oikaistu liiketulos, miljoonaa euroa 2,2 - 4,4 2,4 - 2,7 4,6 - 9,5 2,2 - 2,8
Jäännösarvovuoden kapitalisointitekijässä käytetty kasvuoletus 2,5% 2,3% 2,5% 2,5%
Diskonttauskorko: Laskelmissa käytetty diskonttauskorko on määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, weighted average cost of capital) avulla. Diskonttauskoron nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu erityisesti markkinariskipreemioiden muutoksesta.


Oikaistu liiketulos: Oikaistu liiketulos perustuu hallituksen hyväksymiin 2017 budjettiin (2015: 2016 budjettiin) ja ennusteisiin vuosilta 2018 - 2021 (2015: vuosilta 2017 - 2020). Ennustejakson aikana konsernin oikaistu liiketulos suhteessa liikevaihtoon ennakoidaan olevan 7,1 - 10,5 prosentin tasolla ollen 5,2 - 6,9 miljoonaan euroa (2015: 9,4 - 13,8 prosentin tasolla ollen 7,9 - 10,7 miljoonaan euroa).


Ennustekauden jälkeiset kassavirrat (jäännösarvo): Johto arvioi näiden muuttujien kehitystä perustuen sekä sisäisiin että ulkoisiin näkemyksiin toimialan historiasta ja tulevaisuudesta.


Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit


Liikearvon arvonalentumistestauksen yhteydessä on arvioitu testauksen lopputuloksen herkkyyttä tärkeimpien muuttujien suhteen. Alla olevassa taulukossa on esitetty segmenttikohtainen herkkyysanalyysi. Analyysissa esitetään kuinka monta prosenttiyksikköä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron verojen jälkeen, päätearvovuoden oikaistun liiketuloksen sekä jäännösarvovuoden kapitalisointitekijässä käytetyn kasvun pitäisi muuttua muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, että segmentin ennustettu rahavirta vastaisi testattavien varojen kirjanpitoarvoa 31.12.2016.

Lähi-Itä ja Afrikka Amerikka Lähi-Itä ja
Afrikka
Amerikka


2016 2016 2015 2015


Diskonttauskoron (WACC) muutos, prosenttiyksikköä 1,0% 3,7% 8,0% 6,6%
Päätearvovuoden oikaistun liiketuloksen muutos, prosenttia -17% -45% -73% -61%
Jäännösarvovuoden kapitalisointitekijässä käytetty kasvun muutos, prosenttiyksikköä -1,9% -7,9% -25,7% -22,3%
Määrä, jolla kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon, 1 000 € 1 786 4 376 16 377 8 640