12. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2016

1 000 € Liikearvo Tuote-kehittämis-menot Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä


Hankintameno 1.1. 18 449 14 406 7 553 40 408
Kurssierot 92
37 129
Lisäykset

16 16
Vähennykset

-105 -105
Hankintameno 31.12. 18 541 14 406 7 501 40 448

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -924 -14 406 -6 905 -22 235
Kurssierot -6
-39 -44
Vähennysten kertyneet poistotTilikauden poistot

-132 -132
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -929 -14 406 -7 075 -22 411


Kirjanpitoarvo 31.12.2016 17 612
426 18 038
Aineettomat hyödykkeet 2015
1 000 € Liikearvo Tuote-
kehittämis-
menot
Muut
aineettomat hyödykkeet
Yhteensä


Hankintameno 1.1. 17 509 32 036 6 877 56 422
Kurssierot 941
277 1 217
Lisäykset

399 399
Vähennykset

-17 630
-17 630
Hankintameno 31.12. 18 449 14 406 7 553 40 408

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -867 -32 036 -6 519 -39 423
Kurssierot -57
-273 -329
Vähennysten kertyneet poistot

17 630
17 630
Tilikauden poistot


-113 -113
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -924 -14 406 -6 905 -22 235


Kirjanpitoarvo 31.12.2015 17 525
647 18 173