Konsernin tase

1 000 € Liite
31.12.2016 31.12.2015

Varat


Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 12, 13 17 612 17 525
Muut aineettomat hyödykkeet 12
426 647
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14
2 497 3 649
Laskennalliset verosaamiset 15
568 593
Pitkäaikaiset saamiset 16
1 262 1 310
Pitkäaikaiset varat yhteensä

22 364 23 725

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 17
869 530
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18
30 773 41 830
Tuloverosaamiset

2 253 2 103
Rahavarat 19
3 503 6 433
Lyhytaikaiset varat yhteensä

37 399 50 895

Varat yhteensä

59 763 74 620


Oma pääoma ja velat


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

1 346 1 346
Ylikurssirahasto

847 847
Muuntoerot

-8 510 -7 764
Muut rahastot

2 028 2 033
Kertyneet voittovarat

14 857 21 254
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 20
10 568 17 717
Määräysvallattomien omistajien osuus

116 81
Oma pääoma yhteensä

10 684 17 797

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 22
23 956 451
Pitkäaikaiset korottomat velat 23
7 902 1 019
Eläkevelvoitteet 21
930 735
Pitkäaikaiset velat yhteensä

32 789 2 205

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 22
440 31 830
Ostovelat, varaukset ja muut velat 23
15 031 22 188
Tuloverovelat

819 599
Lyhytaikaiset velat yhteensä

16 290 54 617

Oma pääoma ja velat yhteensä

59 763 74 620