Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 € Liite 31.12.2016 31.12.2015

Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden tulos
-6 256 237
Oikaisut tilikauden tulokseen:Poistot ja arvonalentumiset
895 991

Työsuhde-etuudet
195 476

Saamisten arvonalentumiset 7 11 143 1 779

Realisoitumattomat kurssierot
-1 115 -2 491

Muut rahoitustuotot ja -kulut
-5 212 3 518

Tuloverot
635 7 574

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
-77 18
Käyttöpääoman muutokset:Myynti- ja muiden saamisten muutos
452 6 278

Vaihto-omaisuuden muutos
-340 -7

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
3 404 -3 334
Maksetut korot
-27 -414
Saadut korot ja osingot
125 33
Maksetut verot
-5 017 -7 797
Liiketoiminnan nettorahavirta
-1 194 6 862

Investointien rahavirrat


Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
-16 -399
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
-281 -232
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot
588 5
Luovutustulot muista sijoituksista

76
Investointien nettorahavirta
292 -549

Rahoituksen rahavirrat


Lainojen nostot
2 140 2 900
Lainojen takaisinmaksut
-1 740 -2 900
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut ja korot

-22
Muutokset pantatuissa rahavaroissa
-215 -821
Muut rahoituskulut
-2 240 -1 256
Rahoituksen nettorahavirta
-2 054 -2 099
Rahavarojen muutos
-2 957 4 214
Rahavarat tilikauden alussa
6 433 2 536
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
27 -317
Rahavarat tilikauden lopussa 19 3 503 6 433