Tuloskehitys

Tecnotree erittelee liiketuloksensa seuraavasti:

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 2016 2015
Liikevaihto 60,1 76,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja -59,1 -64,6
Oikaistu liiketulos ¹ 1,2 12,0
Kertaluonteiset kulut -11,3 -0,3
LIIKETULOS -10,1 11,7
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja ja saneeraustuottoja -4,2 -3,5
Kurssivoitot ja -tappiot -0,7 -0,3
Tuloverot -0,6 -7,6
Oikaistu kauden tulos ² -4,2 0,6
Rahoituseriin sisältyvät kertaluonteiset saneeraustuotot 9,3 0,0
KAUDEN TULOS -6,3 0,2



¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja

² Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja rahoituskuluihin sisältyviä velkasaneerauksen tuottoja.

 

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa Tuloslaskelman avainluvut.

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 60,1 milj. EUR (76,5) ja liiketulos -10,1milj. EUR (11,7). Liiketulos sisälsi kertaluonteisia kuluja 11,3 milj. EUR (0,3) ja oikaistu liiketulos oli 1,2 milj. EUR (12,0). Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset kulut 9,0 milj. EUR, jotka liittyvät huhtikuussa 2012 julkistetun 24 milj. USD yhtenäisen veloitusjärjestelmän toimitukseen, sekä 2,3 milj. EUR verran (0,3) kertaluonteisia henkilöstövähennyksistä aiheutuneita kuluja. Tilikauden oikaistu tulos oli -4,2 milj. EUR (0,6), johon sisältyi yrityssaneerauksesta johtuva 9,3 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Rahoituseriin on kirjattu negatiivisia kurssieroja 0,7 milj. EUR (-0,3).

Rahoituseriin kirjattiin negatiivista kurssieroa 0,7 MEUR. Tecnotreen toiminnallista tulosta on syytä tarkastella ilman valuuttakurssivaikutusta, minkä vuoksi se esitetään edellä olevassa laskelmassa erillisenä. Sillä ei ole konsernille välitöntä kassavirtavaikutusta.

Rahoitustuotot ja –kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 4,5 milj. EUR nettotuottoa (3,8 nettokulua). Ne jakaantuivat seuraavasti:

 


RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me 2016 2015
Korkotuotot 0,1 0,0
Valuuttakurssivoitot 0,1 0,3
Muut rahoitustuotot 6,7 0,3
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 6,9 0,6
Korkokulut 0,3 -1,9
Valuuttakurssitappiot -0,7 -0,6
Muut rahoituskulut -2,0 -2,0
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -2,4 -4,4
RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ 4,5 -3,8

 
Tilikauden verot olivat 0,6 milj. EUR (7,6), sisältäen seuraavat erät:

 

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 2016 2015
Ulkomailla maksetut lähdeverot -4,5 -6,3
Lähdeverojaksotuksen muutos 4,3 -2,4
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -0,4 -0,8
Aikaisempien tilikausien verot 0,0 -1,4
Intian laskennallisen verosaamisen muutokset 0,0 -0,4
Laskennallisen verovelan muutokset:

-Intian osinkoverosta 0,0 3,7
Muut erät 0,0 0,0
TULOSLASKELMAN VEROT YHTEENSÄ -0,6 -7,6

 
Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,00). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 0,09 euroa (0,14).