Riskit ja epävarmuustekijät


Liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät
Osana strategista muutostaan ja liiketoiminnan tehostamista Tecnotree on siirtämässä toimintansa painopistettä palveluista tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Tähän muutokseen saattaa liittyä riskejä, kuten uusien tuotteiden tuotekehitysaika, tuotteiden saaminen markkinoille oikea-aikaisesti, kilpailutilanne sekä kyky vastata asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin.

Riippuvuus avainasiakkaista
Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti suurempia ja kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 77 % vuonna 2016 (80 %). Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää riskejä.

Asiakasprojektien toteutuminen, kannattavuus ja ennustettavuus
Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi syntyä ennakoimattomia kustannuksia. Vastuita pyritään rajoittamaan mm. asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakassopimuksiin liittyvien mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi vakuutussopimuksen mukaisesti.

Projektien läpivieminen sisältää riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyvät myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.

Kansainväliseen toimintaan, saamisiin ja kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit
Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä saamisia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on sekä poliittisia että taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Viranomaisten harjoittama ulkomaan maksuliikenteen säännöstely ja kansainväliset sanktiot vaikeuttavat toimintaa joissakin maissa. Erilaiset säädökset voivat vaihtua usein ja saattavat olla tulkinnanvaraisia. Monissa maissa on yleinen käytäntö maksaa laskut viiveellä. Näiden syiden vuoksi asiakasmaksujen ennustaminen on usein epäluotettavaa ja viiveitä syntyy.

Valuuttariskit
Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille, mutta myös muille tuloslaskelma- ja tase-erille sekä rahavirralle. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Intian rupian valuuttakurssimuutoksilla saattaa olla olennaista vaikutusta konsernin tulokseen Intiassa olevan suuren henkilöstömäärän ja muiden rupiamääräisten kustannusten vuoksi. Konsernin sisäiset saamiset ja velat aiheuttavat kurssieroja konsernin tuloslaskelmaan, koska tyypillisesti konserniyhtiöillä on eri toimintavaluutta. Saneerausohjelman yhteydessä emoyhtiön sisäiset erät tytäryhtiöille alaskirjattiin.

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Yhtiön kassatilanne on kriittinen ja jatkuu äärimmäisen tiukkana.
Pitkäkestoisissa projekteissa syntyy tuloutuksen myötä saamisia, joiden laskutus ja maksut voivat tapahtua pitkällä viiveellä. Tämä viive lisää maksuihin liittyvää riskiä.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta
Tecnotree Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen.

Yhtiön rahoitustilanne on jatkunut erittäin kireänä ja tästä johtuen yhtiön taloudellinen ja likviditeetti tilanne on kriittinen. Erääntyneiden ostovelkojen määrän kasvu on jatkunut ja yhtiön rahavirtaennusteen mukaan rahavarat ovat negatiiviset Q2 2017. Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä ei ole varmuutta pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja käyttöpääomarahoituksen 12 kuukauden riittävyydestä.

Yhtiön johto ja hallitus on arvioinut vaikeaa rahoitustilannetta ja yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Arvionsa perusteella yhtiön johto ja hallitus katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Arvio perustuu meneillään olevaan saneerausohjelmaan ja operatiivisiin tehostamistoimiin. Yhtiö neuvottelee rahoittajien kanssa lyhytaikaisesta lisärahoituksesta likviditeetin turvaamiseksi ja panostaa määrätietoisesti saatavien kotiuttamiseen. Lisäksi yhtiö neuvottelee pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, joka voisi toteutua yritys- ja rakennejärjestelyn kautta.

Tecnotreen toiminnan jatko on riippuvainen edellä kuvattujen toimenpiteiden onnistumisesta sekä yhtiön kyvystä jatkaa saneerausmenettelyn yhteydessä vahvistetun maksuohjelman noudattamista. Toiminnan jatkamiseen liittyy täten olennaista epävarmuutta.

Yhtiöllä on myyntiä maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä voi aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta.

Yhtiöllä on lyhytaikainen luotto täysimääräisenä käytössä vuoden 2016 lopussa. Luoton vakuutena olevista saatavista saadut maksut menevät pantatulle sulkutilille. Sopimus perustuu yksittäisten asiakassaatavien rahoittamiseen.

Tecnotreen elokuussa 2013 tekemä rahoitussopimus sisälsi kovenantteja, mutta Espoon käräjäoikeuden hyväksyttyä 15.11.2016 maksuohjelman ne raukesivat.

Emoyhtiön oma pääoma oli vuoden 2016 lopussa -1,2 milj. EUR (-3,0). Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kohdassa ”Toiminnan jatkuvuuden periaate” on selvitetty toiminnan jatkuvuuteen liittyviä olennaisia epävarmuustekijöitä.

Liikearvo
Yritysostoista syntynyt taseen liikearvo 17,6 milj. EUR sisältää riskejä. Konsernin oma pääoma oli vuoden 2016 lopussa 10,7 milj. EUR. Liikearvon testauslaskelmat perustuvat johdon laatimaan budjettiin vuodelle 2017, taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin, joihin liittyy epävarmauustekijöitä.

Verotus
Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy useita vero-ongelmia. Paikalliset verolait muuttuvat nopeasti ja niiden tulkinta on joskus ristiriitaista. On mahdollista, että eri maiden verottajat vaativat saman tulon verottamista. Järjestelmien ja palveluiden myyntiin liittyy usein lähdevero, jonka hyvittäminen tulonsaantimaassa ei ole selvää. Suomessa Tecnotreellä on runsaasti verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja aiemmilta tilikausilta, joita voidaan hyödyntää verotuksessa.

Tecnotree soveltaa pääsääntöisesti ns. cost plus –menetelmää siirtohinnoittelussaan. Tämä selkeyttää eri maissa kirjattavaa verotettavaa tulosta. Konsernin tehdessä tappiota seurauksena on kuitenkin se, että tytäryhtiömaissa joudutaan maksamaan veroja. Myös osingoista joudutaan usein maksamaan lähdeveroja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitusriskiin, rahoituksen saatavuuteen sekä riittävyyteen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys ja liikevaihdon kehitys ovat merkittävimmät yksittäiset riskit

Kireä kassatilanne ja rahoituksen riittävyys aiheuttavat epävarmuutta uusien asiakkaiden saamisesta.