8. Tuloverot

1 000 € 2016 2015Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -8 -2
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta -3 2
Ulkomailla maksetut lähdeverot -3 783 -6 058
Lähdeverojaksotuksen muutos 4 278 -2 359
Tuloverot yhteensä 484 -8 417Yhtiö on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja tuhatta euroa 76 986 (73 003), jotka yhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa. Vuosien 2015 ja 2016 lopussa yhtiöllä ei ole enää vahvistettuja tappioita Suomessa. Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset verot ovat 2 322 tuhatta euroa (2 241). Näistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia.