6. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2016 2015Alihankinta -2 282 -3 558
Toimistohallintoon liittyvät kulut -2 256 -2 188
Matkakulut -1 367 -1 117
Agenttipalkkiot -114 -772
Saamisten arvonalentumiset -11 223 -1 253
Vuokrakulut -1 048 -1 175
Ostetut ammatilliset palvelut -2 036 -1 548
Markkinointikulut -476 -511
Konsernin sisäiset liiketoiminnan muut kulut -23 572 -27 425
Muut kulut -70 -216
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -44 442 -39 764Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 96 tuhatta euroa (526) sekä osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 11 223 tuhatta euroa (1 253).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastus KPMG -98 -102
Veroneuvonta KPMG -19 -20
Muut palvelut KPMG -12
Muut palvelut muut -15 -14
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -143 -136