5. Poistot

1 000 € 2016 2015
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet -46 -56
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset -220 -220

Koneet ja kalusto -144 -197
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -411 -474