3. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2016 2015Ostot tilikauden aikana -2 502 -6 841
Varastojen muutos 340 54
Aineet, tavarat, tarvikkeet -2 162 -6 788Ulkopuoliset palvelut -32 -101
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 194 -6 889