Emoyhtiön tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liikevaihto 1 46 977 62 477
Liiketoiminnan muut tuotot 2 278 79
Materiaalit ja palvelut 3 -2 194 -6 889
Henkilöstökulut 4 -14 094 -13 327
Poistot ja arvonalentumiset 5 -411 -474
Liiketoiminnan muut kulut 6 -44 442 -39 764
Liikevoitto/(tappio)
-13 887 2 102
Rahoitustuotot ja -kulut 7 15 219 1 102
Voitto/(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
1 332 3 204
Tuloverot 8 484 -8 417
Tilikauden voitto/(tappio)
1 816 -5 213