Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolakia (1997/1336), kirjanpitoasetusta (1997/1339) sekä muita tilinpäätöstä koskevia lakeja ja ohjeita noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisessa on myös noudatettu toiminnan jatkuvuuden periaatetta. Tecnotree jätti 5.3.2015 yrityssaneeraushakemuksen Espoon käräjäoikeuteen, jonka käräjäoikeus vahvisti 15.11.2016 täydennetyn yrityssaneerausohjelman mukaisesti.  Lisätietoja yrityssaneerauksesta on annettu liitetiedossa 20, ja perustelut toiminnan jatkuvuuden periaatteen noudattamiselle on annettu konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

Tecnotree Oyj:n vuodelta 2016 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Tätä perustellaan seuraavilla seikoilla:

Tecnotreen liiketoiminta on ollut useana vuonna tappiollista. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on ollut vanhempien tuotteiden myynnin lasku, jota ei seurannut vastaava lasku toimintakuluissa. Tecnotree keskittyy edelleen vuonna 2017 toimintakulujen tiukkaan kontrollointiin samalla kun se tuo markkinoille uusia avoimeen lähdekoodiin perustuvia tuotteitaan.

Yhtiön rahoitustilanne on jatkunut erittäin kireänä ja tästä johtuen yhtiön taloudellinen ja likviditeetti tilanne on kriittinen. Erääntyneiden ostovelkojen määrän kasvu on jatkunut ja yhtiön rahavirtaennusteen mukaan rahavarat ovat negatiiviset Q2 2017.

Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä ei ole varmuutta pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja käyttöpääomarahoituksen 12 kuukauden riittävyysestä.

Yhtiön johto ja hallitus on arvioinut vaikeaa rahoitustilannetta ja yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Arvionsa perusteella yhtiön johto ja hallitus katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Arvio perustuu meneillään olevaan saneerausohjelmaan ja operatiivisiin tehostamistoimiin. Lisäksi yhtiö neuvottelee rahoittajien kanssa lyhytaikaisesta lisärahoituksesta likviditeetin turvaamiseksi ja panostaa määrätietoisesti saatavien kotiuttamiseen. Lisäksi yhtiö neuvottelee pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, joka voisi toteutua yritys- ja rakennejärjestelyn kautta.

Tecnotreen toiminnan jatko on riippuvainen edellä kuvattujen toimenpiteiden onnistumisesta sekä yhtiön kyvystä jatkaa saneerausohjelman noudattamista. Toiminnan jatkamiseen liittyy täten olennaista epävarmuutta.

Tecnotree on edennyt hyvin muutoksessaan palveluihin keskittyvästi yhtiöstä aidosti tuotekeskeiseksi yhtiöksi. Tuotekeskeisen yhtiön etuja on sen kiinnostavuus osaajien parissa ja lisenssimyyntimahdollisuus, joka kasvattaa liikevaihtoa ja kassavirtaa. Tuotekeskeisissä yrityksissä maksujen tulouttaminen on nopeampaa, mikä myös lisää liikevaihtoa ja kassavirtaa. Sen lisäksi, että yhtiö houkuttaa osaavia työntekijöitä, voimavaroja on jatkuvasti kohdennettava niin, että yhtiö pystyy toimittamaan räätälöityjä projekteja asiakkailleen maailmanlaajuisesti ilman lisäriskejä ja kustannuksia.

Ulkomaanrahan määräiset erät


Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä ulkomaanrahanmääräiset saamiset ja velat, myös johdannaissopimuksin suojatut, on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivänä Euroopan Keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin.

Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot käsitellään liikevaihdon tai hankinnan ja valmistuksen oikaisuerinä. Rahoituksen kurssierot on kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Tase-erien muuntamisesta aiheutuvat kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti.


Tecnotreen solmimat johdannaissopimukset ovat valuuttatermiinejä ja -optioita, jotka on hankittu valuuttamääräisten myyntisaamisten suojaamiseksi. Yhtiön politiikkana on suojata maksimissaan valuuttamääräinen nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta.

Suojaamistarkoituksessa otetut johdannaiset merkitään kirjanpitoon alun perin hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon perustuen tilinpäätöspäivän termiinihintoihin.

Suojaamistarkoituksessa otettujen johdannaisten kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti oikaisemaan vastaavista suojattavista eristä kirjattuja kurssieroja.

Liikevaihto


Tecnotreessä liikevaihto koostuu projektien, tuotteiden ja palveluiden myynnistä, joista on vähennetty välilliset verot, alennukset ja valuuttamääräisen myynnin kurssierot.

Projektitoimitukset tuloutetaan pääosin valmistusasteen mukaan. Projektin tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi tilinpäätöshetken valmistusasteen perusteella, kun projektin lopputulos on määritettävissä luotettavasti. Lopputulos on määritettävissä luotettavasti, kun sopimuksesta odotettavissa olevat tulot ja menot sekä projektin eteneminen pystytään määrittämään luotettavasti ja kun on todennäköistä, että projektista saatava taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi.

Projektin valmistusaste määritetään kuhunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen mennessä suoritetusta työstä aiheutuneiden menojen osuutena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista (ns. cost-to-cost method). Projektin tuloutus aloitetaan hetkestä, jolloin projektin lopputulos on määritettävissä luotettavasti. Tyypillisesti tämä tapahtuu silloin, kun projekti on johdon toimesta hyväksytty ja ensimmäinen toimitus asiakkaalle tapahtuu. Valmistusasteen mukainen tuloutusmenetelmä perustuu arvioihin sopimuksesta odotettavissa olevista tuloista ja menoista sekä projektin etenemisen arvioimiseen. Projektien kustannusarvioita käydään läpi johdon tuloutuskatselmuksessa neljännesvuosittain ja tulojen ja menojen merkitsemistä tuloslaskelmaan muutetaan, jos arviot projektin lopputulemasta muuttuvat. Arvioiden muutoksesta johtuva kumulatiivinen vaikutus kirjataan sillä kaudella, jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa ja sen määrä on arvioitavissa.

Mikäli projektin lopputulos ei ole luotettavasti määritettävissä, kirjataan tuottoja vain toteutuneita menoja vastaava määrä. Tätä tulouttamiskäytäntöä sovelletaan tyypillisesti uusien tuotteiden ensitoimitusprojekteissa tai kun toimitusprojektiin sisältyy merkittävä määrä asiakaskohtaista räätälöintiä. Projektin kate tuloutetaan lopullisen hyväksynnän yhteydessä.

Projekti katsotaan tappiolliseksi, kun sen menot ylittävät siitä saatavat tulot. Tällöin projektista johtuva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Tavara- ja palvelutoimitukset tuloutetaan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle ja kun tuotot ovat määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Esimerkkeinä tavara- ja palvelutoimituksista voidaan mainita mm. usein erillisinä myytävät järjestelmien oheistoimitukset, kuten huoltosopimus-, lisenssi-, koulutus-, dokumentaatio- ja varaosatoimitukset. Kiinteäaikaisten huoltosopimusten tuotot kirjataan pääsääntöisesti tasasuurina erinä huoltosopimuksen voimassaoloaikana.

Eläkejärjestelyt


Suomessa lakisääteinen ja mahdollinen lisäeläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkejärjestelyistä aiheutuvat kulut kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloitus koskee.

Leasing


Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Tilinpäätöshetken sopimusperusteisesti jäljellä olevat leasingmaksut on esitetty tilinpäätöksessä vastuina.

Tutkimus- ja kehitysmenot


Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu suoraan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet lukuun ottamatta konehankintoja, jotka poistetaan kolmen vuoden tasapoistoin.

Vaihto-omaisuuden arvostus


Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti välittömän hankintamenon tai sitä alhaisemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Pysyvien vastaavien arvostus


Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat:

  • Aineettomat oikeudet 3-10 vuotta
  • Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta
  • Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta
  • Koneet, laitteet ja kalusto 3-5 vuotta
  • Atk-laitteet ja järjestelmät 3-5 vuotta

 

Johdannaiset

Yhtiön solmimat johdannaissopimukset ovat valuuttatermiinejä ja -optioita sekä koronvaihtosopimuksia. Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon, joka määritetään käyttämällä vastapuolen markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella kun ne syntyvät.