19. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2016 2015Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset 4 400 4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Pantatut talletukset 1 221 808
Takaukset 474 188
Pantatut osatuloutusprojekteihin liittyvät myynti- ja
siirtosaamiset *
5 982 14 979
Yhteensä 57 414 65 712Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 16 39
Myöhemmin maksettavat 1 16
Yhteensä 16 56Muut vastuusitoumukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 150 133
Myöhemmin maksettavat
81
Yhteensä 150 214Omat vastuut yhteensä 57 580 65 981* Näiden taseeseen kirjattujen myynti- ja siirtosaamisten lisäksi tilauskannasta 0 tuhatta euroa (2 210) liittyy sellaisiin pitkäaikaisiin projekteihin, joiden kokonaistulot on pantattu käyttöpääomalimiitin sopimuksen puitteissa.


Lisäksi emoyhtiön omistamat osakkeet Intian tytäryhtiöissä on pantattu. Niiden kirjanpitoarvo on 7 418 tuhatta euroa.Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot


Korkojohdannaiset

Käypä arvo (negatiivinen) -314 -424
Kohde-etuuden arvo 11 568 13 054