18. Pitkä- ja lyhytaikainen vieraspääoma

1 000 € 2016 2015Pitkäaikainen vieras pääoma
Saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 23 521
Lainat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 425 407
Saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korottomat 4 396
Muut saneerausvelat, korottomat 2 423
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 404 392
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 31 170 799Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 400 31 781
Ostovelat 2 851 5 329
Siirtovelat 6 296 13 704
Muut velat 174 297
Yhteensä 9 721 51 111Lyhytaikaiset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Konserniostovelat 5 352 36 246
Muut konsernisiirtovelat 6 1 409
Yhteensä 5 358 37 655Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 15 079 88 766Siirtovelkojen olennaiset erät
Muut jaksotetut henkilöstökulut 1 594 2 217
Lähdeverojaksotus (liite 8) 1 203 5 481
Jaksotetut korkokulut 794 1 923
Jaksotetut agenttipalkkiot 574 1 121
Korkosuojausten arvostus 314 424
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 1 250 1 696
Muut siirtovelat 567 841
Yhteensä 6 296 13 704


Tilikauden lopussa yhtiöllä oli maksuohjelmaan liittyen 27,9 milj. EUR pitkäaikaista velkaa (0,0), joka koostui korollisista 23,5 milj. EUR ja korottomista 4,4 milj. EUR veloista rahoituslaitoksille


Yhtiöllä oli vakuudellisia korollisia velkoja rahoituslaitoksille 23,5 milj. EUR. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli käytössä täysimääräisenä 0,4 milj. EUR lyhytaikainen luotto.


Yhtiöllä oli saneerausohjelmaehdotuksen 30.9.2016 mukaan vakuudettomia korottomia velkoja rahoituslaitoksille 8,8 milj. EUR sekä muita tavallisia saneerausvelkoja 4,7 milj. EUR. Maksuohjelman  mukaisesti puolet näistä veloista leikattiin alas. Leikkausten jälkeen oli vakuudettomia velkoja rahoituslaitoksille 4,4 milj. EUR ja muita tavallisia saneerausvelkoja toimittajille 2,5 milj. EUR. Saneerausohjelman mukaisesti emoyhtiöllä oli velkaa konserniyhtiöille 36,7 milj. EUR, mikä alaskirjattiin täysimääräisenä


Yhtiö suoritti joulukuun lopulla ensimmäiset maksuohjelman mukaiset suoritukset muille velkojille. Maksuohjelman mukaisia vakuudettomia ja vakuudellisia velkoja rahoituslaitoksille ei lyhennetty tilikaudella 2016.


Maksut erääntyvät jatkossa maksuohjelman mukaan puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa.


Maksuohjelman mukaan viimeiset erät maksetaan kesäkuussa 2025. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus.

Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Selvittäjä on toimittanut saneeraussuunnitelmaehdotuksen käräjäoikeudelle 30.3.2016. Yrityssaneerauksesta löytyy lisätietoja liitetiedossa 20. Ylläoleviin velkoihin sisältyy sanneerausvelkoja seuraavasti:1 000 € 2016 2015Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset saneerausvelat
31 781
Ostovelkoihin sisältyvät saneerausvelat
4 780
Siirtovelkoiihin sisältyvät saneerausvelat
650
Konsernivelkoihin sisältyvät saneerausvelat
36 674
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 400
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 15 640
Yrityskiinnitysvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 7 881
Tavalliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korottomat 4 396