16. Oma pääoma

1 000 € 2016 2015Osakepääoma 1.1. 1 346 4 720
Osakepääoman alentaminen
-3 374
Osakepääoma 31.12. 1 346 1 346Ylikurssirahasto 1.1. 847 847
Ylikurssirahasto 31.12. 847 847Sidottu oma pääoma yhteensä 2 193 2 193Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
2 131
Tappion kattaminen
-2 131
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.
Edellisten tilikausien tulos 1.1. -5 213 -5 505
Tappion kattaminen
5 505
Edellisten tilikausien tulos 31.12. -5 213Tilikauden tulos 1 816 -5 213Vapaa oma pääoma yhteensä -3 397 -5 213Oma pääoma yhteensä -1 204 -3 020Tecnotreen puolivuotiskatsauksen 2015 valmistuttua todettiin, että vaikka konsernin oman pääoman arvo oli positiivinen, emoyhtiö Tecnotree Oyj:n oma pääoma oli negatiivinen. Yhtiön hallitus totesi oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden lopussa yhtiön oma pääoma oli 1 204 tuhatta euroa negatiivinen (3 020 tuhatta euroa negatiivinen).


Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.


Jakokelpoista omaa pääomaa ei ollut tilikauden 2016 lopussa eikä vertailutilikauden 2015 lopussa. Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että yhtiön tilikauden voitto 1 816 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan. Vuonna 2016 ei myöskään jaettu osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, vaan yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön kertynyt tappio, 5 213 tuhatta euroa, jätettiin omaan pääomaan.