Emoyhtiön tase

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Vastaavaa


Pysyvät vastaavat


Aineettomat hyödykkeet 9 271 318
Aineelliset hyödykkeet 10 1 574 1 822
Osuudet saman konsernin yrityksissä 11 8 825 36 939
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 11 299 299
Pysyvät vastaavat yhteensä
10 970 39 378
Vaihtuvat vastaavat


Vaihto-omaisuus 12 869 530
Pitkäaikaiset saamiset 13 318 338
Lyhytaikaiset saamiset 14 32 446 43 628
Rahat ja pankkisaamiset 15 770 2 671
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
34 404 47 166
Vastaavaa yhteensä
45 374 86 545
Vastattavaa


Oma pääoma 16

Osakepääoma
1 346 1 346
Ylikurssirahasto
847 847
Edellisten tilikausien voitto/tappio
-5 213
Tilikauden voitto/tappio
1 816 -5 213
Oma pääoma yhteensä
-1 204 -3 020
Pakolliset varaukset 17 495
Vieras pääoma


Pitkäaikainen vieras pääoma 18 31 170 799
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 14 913 88 766
Vieras pääoma yhteensä
46 083 89 565
Vastattavaa yhteensä
45 374 86 545