Emoyhtiön rahoituslaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 332 3 204
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 411 474

Saatavien arvonalentumiset 11 175 1 253
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -502 -4 530

Rahoitustuotot ja -kulut -14 717 734

Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua
116
Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) 681 4 191

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -340 -54

Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 3 629 3 821
Maksetut korot -429 -41
Saadut osingot liiketoiminnasta 678 1 410
Saadut korot 58 1
Maksetut verot -3 794 -6 058
Liiketoiminnan rahavirta -1 817 4 522
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
-78
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -117 -87
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin
-45
Investointien rahavirta -117 -210
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot rahoituslaitoksilta 1 400 2 900
Lainojen takaisinmaksut rahoituslaitoksille -1 000 -2 900
Lainojen nostot konserniyhtiöiltä 44 407
Muutokset pantatuissa rahavaroissa -215 -821
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -196 -1 351
Rahoituksen rahavirta 33 -1 765
Rahavarojen muutos -1 901 2 547
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 2 671 125
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 770 2 671